Slåbbågáhkko

kr192.00

Slåbbågáhkko

Description

Paannelaejpiesmeele / Slåbbågáhkko lea akte dejstie maanalidteratuvren vihkielommes klassijhkerijstie jïh daelie Ellen Bull Jonassen dam åarjelsaemien gielese jarkoestamme.

Gærjesne gaavnesjibie gobpe Pehterem jïh altese gaahtoem man nomme Finduse mah aktene onne rööpses gåetesne årroeminie, snæhkeregåetine, vöönhtsengåetine jïh ohtjegåetine. Jeahtasåvva Pehtere lea ånnetje gaajegisnie, men almetjh dan jïjnjem soptsestieh. Fïerhten aejkien Finduse jaepiem illie dellie Pehtere aktem gaahkoem paannelaejpijste bååhkesje. Men daan aejkien ij leah vielie jaavvoste, jïh gosse edtja mïnnedh vielie jaavvoem åestedh, dellie sygkelen gaengkere lea raajkanamme, dïrregh leah leeseldh oksen duekesne jïh tjoevtenje lea prutnesne. Naemhtie Pehtere jïh Finduse jïjnjh haestemh dåastoeh åvtelen dah maehtieh reakedsbiejjiem heevehtidh.

ISBN:978-82-92649-20-6

Åasa:Boka kr 98,-, Porto kr 89, Kreditavgift kr 5

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Slåbbågáhkko”

Your email address will not be published. Required fields are marked *