Lyrihke jïh draama – sjangereheefte nr 3

kr105.00

Lyrihke jïh draama – sjangereheefte nr 3

Description

SJANGEREHEEFTH

ABC-Company E-skuvla AS lea golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne olkese vadteme.

Ulmiedåehkie lea learohkh noeredaltesisnie. Kirsi Paltto lea heeftide tjaaleme jïh Ellen Bull Jonassen lea dejtie jarkoestamme.

36 sæjroeh

ISBN:
Lyrihke jïh draama ISBN 978-82-92649-16-9

Åasa: kr 79,- /heefte + porto kr 23 + kredittkortavgift kr 3

Golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne:

Soptsesi veartenisnie ISBN 978-82-92649-14-5
Novella jïh romaane ISBN 978-82-92649-15-2

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.