Novella jïh romaane – sjangereheefte nr. 2

kr105.00

Novella jih romaane – sjangereheefte nr. 2

Description

SJANGEREHEEFTH

ABC-Company E-skuvla AS lea golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne olkese vadteme.

Ulmiedåehkie lea learohkh noeredaltesisnie. Kirsi Paltto lea heeftide tjaaleme jïh Ellen Bull Jonassen lea dejtie jarkoestamme.

36 sæjroeh

ISBN:
Novella jïh romaane ISBN 978-82-92649-15-2

Åasa: kr 79,- /heefte + porto kr 23 + kredittkortavgift kr 3 = kr 105

Golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne:
Soptsesi veartenisnie ISBN 978-82-92649-14-5
Novella jïh romaane ISBN 978-82-92649-15-2
Lyrihke jïh draama ISBN 978-82-92649-16-9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Novella jïh romaane – sjangereheefte nr. 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *