NIGKAN JA NINAN VEARTENE

Nigka 

Description

Nigka maanide meatan vaalta akten veartenen gåajkoe gusnie taallh, hammoeh jïh stoeredahkh, jïh maanide viehkehte gaavnedh mij stuerebe jïh unnebe, seamma jïh joekehts. Dïhte aaj bokstaavide maanide vuesehte, vaajesh soptseste, joejkeste jïh lååvle. Muvhtene lehkesne aaj filmem maanide vuesehte.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NIGKAN JA NINAN VEARTENE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *