Gosse Finduse lij onne

kr237.00

Gobpe Pehtere sov vöönhtsigujmie årroeminie aktene gaertienisnie voenen ålkoelisnie. Dïhte joekoen oktegs domtoe. Akten biejjien kraannagujne Beeda aktine skaavteginie dïsse båata. “Finduse kruana earhtenh” skaavtegisnie tjåådtje stoerre bokstaavigujmie. Men ij lij. Akte onne, onn’ohtje gaahtoen tjovke! Naemhtie Finduse voelpine sjïdti Pehterinie jïh jienebi-jienebigujmie…

Description

Gosse Finduse lij onne jïh gaarvani lea akte dejstie maanalidteratuvren vihkielommes klassijhkerijstie jïh Ellen Bull Jonassen dam åarjelsaemien gielese jarkoestamme.

ISBN:978-82-92649-20-6

Gosse Finduse lij onne jïh gaarvani: kr 192 inkl.  porto/credit card fee

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.