Go Finddoš lei unni ja jávkkai

kr237.00

Gobpe Pehtere sov vöönhtsigujmie årroeminie aktene gaertienisnie voenen ålkoelisnie. Dïhte joekoen oktegs domtoe. Akten biejjien kraannagujne Beeda aktine skaavteginie dïsse båata.

Description

Gosse Finduse lij onne jïh gaarvani lea akte dejstie maanalidteratuvren vihkielommes klassijhkerijstie jïh daelie Ellen Bull Jonassen dam åarjelsaemien gielese jarkoestamme.

Gobpe Pehtere sov vöönhtsigujmie årroeminie aktene gaertienisnie voenen ålkoelisnie. Dïhte joekoen oktegs domtoe. Akten biejjien kraannagujne Beeda aktine skaavteginie dïsse båata. “Finduse kruana earhtenh” skaavtegisnie tjåådtje stoerre bokstaavigujmie. Men ij lij. Akte onne, onn’ohtje gaahtoen tjovke! Naemhtie Finduse voelpine sjïdti Pehterinie jïh jienebi-jienebigujmie…

ISBN: 978-82-92649-20-6 (nordsamisk)

Åasa: kr 98,- + porto lär kr 89,- + kreditkortavgift kr 5,-

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.