DIGIGAEJSIE 1-4

Digigaejsie, -gáisá, -gájsse lea digitaale learoevïerhtie siebriedahkefaagese daltesasse 1-4. Dïhte åarjel-, julev- jïh noerhtesaemiengïelese. Daan sæjrosne (vuelnie) svaalhtesh learoenvïerhtien aamhtesidie.Digigaejsie, -gáisá, -gájsse lea digitaale learoevïerhtie siebriedahkefaagese daltesasse 1-4. Dïhte åarjel-, julev- jïh noerhtesaemiengïelese. Daan sæjrosne (vuelnie) svaalhtesh learoenvïerhtien aamhtesidie.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.