Gaejsie 1 – 4 barkoegærjah

Gaejsie 1-4 barkoegærjah siebriedahkefaagen learoevierhtieh 1.-4 daltese.

Dongkh daesnie: adm@e-skuvla.no

 

Description

Tjaelije: Inger-Biret Vasara-Hammare Sara
Åarjelsaemien jarkoestæjja: Ellen Bull Jonassen
Bertemeredaktööre: Kirsi Paltto
Referansedåehkie: May-Britt Hansen Balto jïh Berit Inger Alette Gaup jïh Sofia Vasara-Hammare
Guvvie jïh hammoe: Liisa Helander
Nöörjen Saemiedigkie lea beetnehvierhtieh dåårjeme learoevearhtan.

 

Barkoegærjah:

978-82-92649-39-8 Gaejsie 1 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-41-1 Gaejsie 2 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-43-5 Gaejsie 3 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-45-9 Gaejsie 4 – Siebriedahkefaage barkoegærja

 

Bøkene er gratis, men skolene betaler kr 500,- for ekspedisjon. I tillegg kommer frakt.

 

Teekstegærjah (pdf):

https://www.e-skuvla.no/ya/product/gaejsie1-teekstegaerja/

https://www.e-skuvla.no/ya/product/gaejsie2-teekstegaerja/

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.