Gå Findus unnagattjan gádoj (julev)

kr237.00

Gå Findus unnagattjan gádoj

Description

Gå Findus unnagattjan gádoj / Gosse Finduse lij onne jïh gaarvani lea akte dejstie maanalidteratuvren vihkielommes klassijhkerijstie jïh daelie Ellen Bull Jonassen dam åarjelsaemien gielese jarkoestamme.

Gobpe Pehtere sov vöönhtsigujmie årroeminie aktene gaertienisnie voenen ålkoelisnie. Dïhte joekoen oktegs domtoe. Akten biejjien kraannagujne Beeda aktine skaavteginie dïsse båata. “Finduse kruana earhtenh” skaavtegisnie tjåådtje stoerre bokstaavigujmie. Men ij lij. Akte onne, onn’ohtje gaahtoen tjovke! Naemhtie Finduse voelpine sjïdti Pehterinie jïh jienebi-jienebigujmie…

ISBN:978-82-92649-20-6
Åasa: kr 98,-, Porto kr 89, Kreditavgift k 5 = kr 192

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.