Animasjovne-grammatihke

Åarjelsaemien grammatihkesne luhkie aamhtesh/ Det er ti tema i den animerte grammatikken:

1. Verbh sojjehtieh / Verb bøyes
2. Golmelïhtsenverbh /Trestavelsesverb
3. Tjoejemolseme (verbh I) / Omlyd (verb I)
4. Tjoejemolseme (verbh IV) /Omlyd (verb IV)
5. Nominatijve – akkusatijve /Nominativ – akkusativ
6. Inessijve / Inessiv (i, på)
7. Elatijve / Elativ (fra, av)
8. Illatijve / Illativ
9. Aktenlåhkoe, jïjnjebhlåhkoe / Entall, flertall
10. Mov lea (Utnedh) / Å ha

Svaaltesh : Animasjovne-grammatihke

Fïerhten aamhtesen lea aktem sæjroem gusnie kaarhtemengyhtjelassh (kruana båaloem). Jis sïjhth råaptojde åajviesæjrose dellie diedtesth gåetie-båaloem.
Dan mænngan maahtah filmem gïehtjedidh aamhtesen bïjre (oraansje båaloem), ikth vuj gellien aejkien. Jamhkelh filmefaanam mænngan gïehtjedamme.
Mïnngemes dellie aamhtesen laavenjassigujmie barkah (plaave båaloe). Diedtesth gåetie-båaloem guktie råaptojde åejviesæjrose båatah.
Datne maahtah jïjtjedh vaestiedimslåhkoem sæjroen vueliebielesne vuejnedh.

Hvert tema inneholder en side med kartleggingsspørsmål (grønn knapp). Du kommer tilbake til hovedsiden med hjem-knappen.
Deretter kan du se en film om temaet (oransje knapp), en eller flere ganger. Lukk deretter fanen med filmen.
Til slutt jobber du med oppgavene til temaet (blå knapp). Bruk Hjem-knappen for å komme tilbake til hovedsiden igjen. Du kan også se på dine resultater med knappen lengst ned på siden.

Description

Svaalhtese (filmh ja laavenjassh):

 

 

 

 

 

 

Gïele: Daaroen- jïh saemiengïelese

Fahke: Saemiengïele 2,  5.-7. daltese

Jaepie: 2021

Tjaalije: Kirsi Paltto

Åarjelsaemien jarkoestæjje: Kirsi Paltto/Lena Kappfjell

Tjoeje: Liv Natalie Nymo, Tåamma Bransfjell

Teknihke: Filmkonsulentene AS

Nöörjen Saemiedigkie lea beetnehvierhtieh dåårjeme learoevearhtan.

Maahta aaj filmh Vimeosne vuartasjidh:

1. Verbh sojjehtieh / Verb bøyes
2. Golmelïhtsenverbh /Trestavelsesverb
3. Tjoejemolseme (verbh I) / Omlyd (verb I)
4. Tjoejemolseme (verbh IV) /Omlyd (verb IV)
 5. Nominatijve – akkusatijve /Nominativ – akkusativ
6. Inessijve / Inessiv (i, på)
7. Elatijve / Elativ (fra, av)
8. Illatijve / Illativ
9. Aktenlåhkoe, jïjnjebhlåhkoe / Entall, flertall
10. Mov lea (Utnedh) / Å ha

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.