SAAL 2 – sámegiella praktihkalaš doaimmaid bokte

E-skuvla lágida SAAL2 – sámegiella praktihkalaš doaimmaid bokte 2020 giđa Kárášjogas. Kursa oaivvilduvvo studeanttaide, geat leat váldán SAAL1 dahje Davvin 1+2. Heive maiddái studeanttaide, geat leat gullan ja áddejit ollu sámegiela, muhto eai hála.

Dat studeanttat geat háliidit, sáhttet váldit SAAL2-eksámena privatistan Sámi allaskuvllas, ja olahit de 15 oahppočuoggá oahpuin.

Oahpus deattuhit sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hállat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hállan- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat, rollaspealut ja álkes teavsttat.

Oahpu oassin leat maid beaive- ja/dahje idjadanmátkkit báikkálaš oahpisteddjiiguin. Oahpus lea maid prošeaktabargu, ja oahpu loahpas studeanttat ovdanbuktet prošeaktabarggu njálmmálaččat. Sámegiela álgokurssas joksá Eurohpálaš giellaportfolio A2 dási  ja bargagoahtá B1-dásiin (Davvin 3-4 oahpponeavvu).

Description

Kursa álgá: Ođđajagemánu 13. beaivve 2019 ja nohká geassemánus 2020 . Kursa lea vuossárggaid ja gaskavahkuid diibmu 18-20.30 ja muhtun vahkkoloahpaid, oktiibuot 150 diimmu. Studeanttain vurdojuvvo seammá ollu iehčanas bargu. Kursaplána almmuhuvvo juovlamánu álggus.

Materiálamáksu: kr 1200,-

Kursadivat (Sámi allaskuvlii): kr 400,-

Eksámenmáksu: kr 2000,-

Materiálamáksu ja eksámenmáksu refunderejuvvojit kurssa maŋŋá. Guoská studeanttaid, geat leat registrerejuvvon Norgga ássin.

Oahpposajit: 15

Dieđiheamit: Maŋimustá 15.12.2019 E-skuvlii (sádde e-poasttain nama, čujuhusa, mobilnummira, personnummira, e-poastačujuhusa ja motivašuvdnareivve. Jos áiggut eksámena váldit, fertet deavdit dieđihanskovi maŋimustá guovvamánu 1. b. 2020. Sádde e-poastta midjiide, de mii čilget mo galggat krypteret skovi ja geasa sáddet koda SMS bokte.

Ulbmiljoavku:

geat leat váldán SAAL1 dahje Davvin 1+2. Heive maiddái studeanttaide, geat leat gullan ja áddejit ollu sámegiela, muhto eai hála.

Studeanttain, geat áigot váldit eksámena, gáibiduvvo lohkangelbbolašvuohta, muhto  “Forskrift om opptak til høyere utdanning” vuođul gáibádus ii guoskká studeanttaide, geain lea sámi gullevašvuohta:

  •  sápmelaš gii lea massán giela, ja gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  •  almmolaš ásahusa bargi sámegiel guovllus gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  •  eará (omd. ohcci orru sámi bearrašis dahje sámi guovllus ja háliida oahppat sámegiela)

 

Čiekŋudanvejolašvuođat

Sámegiela álgooahpu 1 ja 2 vuođul sáhtát ohcat Davvisámegiela lohkanbadjeohppui (Sámi allaskuvlii). Kárášjogas lágidit maid dábálaččat joatkkakurssaid, main dattetge ii oaččo oahppočuoggáid.

Ovttasbargi: Kárášjoga Sámiid Searvi

Ruhtadeaddji: Kompetanse Norge, Sámediggi

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SAAL 2 – sámegiella praktihkalaš doaimmaid bokte”

Your email address will not be published. Required fields are marked *