SAAL 1, sámegiela láidehuskursa praktihkalaš doaimmaiguin

E-skuvla lágida “SAAL1 – sámegiella praktihkalaš doaimmaid bokte” 2024. Kurssas leat guokte oasi, Sámegiella 1 ovdal geasi ja Sámegiella 2 čakčat. Goappáge kurssas leat sullii 75 diimmu. Sáhtát oassálastit goappašiidda dahje válljet dušše nuppi.

Oahpus deattuhit sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hállat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hállan- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat, rollaspealut ja álkes teavsttat.

Čakčat oahpu oassin lea prošeaktabargu. Oahpu loahpas studeanttat ovdanbuktet prošeaktabarggu njálmmálaččat. Sámegiela 1 -kurssas don juvssat Eurohpálaš giellaportfolio A1 dási  ja čakčat bargagoađát A2-dásiin.

Description

Ulbmiljoavku: Studeanttat geat eai máhte sámegiela, dahje geain lea passiiva giella (leat gullan ja áddejit ollu sámegiela, muhto eai olus hála).

Oahppanvuohki: Nu gohčoduvvon «flipped learning», mas studeanttat lohket ieža ovddalgihtii, ja de deaivvadit hárjehallat ja oahppat čiekŋaleappot dan maid leat lohkan. Kursagiella lea sámegiella.

Oahppoplána: Sámegiella praktihkalaš dilis – álgooahpu 1. oassi

Báiki: Bergen

Kurssa álgin/nohkan: Kursa álgá duorastaga guovvamánu 15. b. 2024. Kursa nohká skábmamánus 2024.

Kursaáiggit: Kursa lágiduvvo duorastagaid diibmu 18.00-21.00.

Kursa/materiálamáksu: 2000,- (jos lea heittot ráđđi, sáhttá máksit oassemáksun, atte dieđu dieđiheami oktavuođas). Kursamáksu máhcahuvvo ovdal geasi, ja čakčat máksojuvvo ođđa kursamáksu, mii fas máhcahuvvo juovllaide.

Kursagirjjit: Davvin 1 ja 2. E-skuvla diŋgo girjjiid studeanttaide (kr 350,-/girji oktan poastagoluiguin) dahje studeanta diŋgo ieš Folkeuniversitetetis: nettstudier@fu.no. Girjjiid sáhttá álgoheahtái lohkat nb.no -siiddus.

Eksámen: Dat geat háliidit sáhttet váldit Saal 1 -eksámena privatistan Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus, skábmamánus 2024. Oahpu áigge studeanttat čállet teavsttaid, ja dain čohkkejit máhpa, maid sáddejit Sámi allaskuvlii (njeallje teavstta, mat leat 1/2 – 1 siiddu guhku). Teavsttaid vuođul lea njálmmálaš eksámen . Erenoamáš ákkaiguin sáhttá ohcat beassat váldit eksámena Zoom bokte neahtas – jos lea áigeguovdil, váldde oktavuođa buori áiggis čakčat Sámi allaskuvllain. Kurssas oažžu 15 oahppočuoggá, go ceavzá eksámenis. Eksámenii beassan eaktuda ahte lea oassálastán 80 % oahpahusas.

Mávssut jos háliidat váldit eksámena: Lohkanbadjemáksu: kr 400,- ja eksámenmáksu kr 2000,- (E-skuvla sádde rehkega).

Lohkanbadjemáksu ja eksámenmáksu máksojuvvojit ruovttoluotta kurssa maŋŋá studeanttaide, geat leat registrerejuvvon Norgga ássin.

Oahpposajit: 30

Dieđiheapmi: Sádde (adm@e-skuvla.no) nama, čujuhusa, mobiilanummira, personnummira, e-poastačujuhusa ja oanehaš motivašuvdnareivve, mas muitalat manin háliidat lohkat sámegiela ja jos dus lea sámi gullevašvuohta (geahča vuollelis dan birra).

Dieđihanáigemearri: Ođđajagemánu 31. b. 2024

Eksámenii dieđiheami áigemearri: Jos áiggut eksámena váldit, fertet deavdit dieđihanskovi ja sáddet dan nu ahte dat lea maŋimustá čakčamánu 1. b. 2024 Sámi Allaskuvllas, Hánnoluohkká 45, 9520 Guovdageaidnu. Atte dieđu kursaoahpaheaddjái, go leat dieđihan eksámenii.

Lohkangelbbolašvuohta / spiehkastat lohkangelbbolašvuođa gáibádusain:

Studeanttain, geat áigot váldit Saal 1-eksámena, gáibiduvvo lohkangelbbolašvuohta, muhto “Forskrift om opptak til høyere utdanning” vuođul gáibádus ii guoskká studeanttaide, geain lea sámi gullevašvuohta:

  • sápmelaš gii lea massán giela, ja gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  •  almmolaš ásahusa bargi sámegiel guovllus gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  •  eará (omd. ohcci orru sámi bearrašis dahje sámi guovllus ja háliida oahppat sámegiela)

Kurssa maŋŋá

Kurssa maŋŋá sáhtát joatkit Saal 2 -kurssain, maid E-skuvla lágida 2025.

Kurssa ruhtadit: Norgga Sámediggi

Ovttasbargit: Bergena Sámiid Searvi

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.