Soptsesi veartenisnie – sjangereheefte nr. 1

kr105.00

Soptsesi veartenisnie -sjangereheefte nr. 1

Description

SJANGEREHEEFTH

ABC-Company E-skuvla AS lea golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne olkese vadteme.

Ulmiedåehkie lea learohkh noeredaltesisnie. Kirsi Paltto lea heeftide tjaaleme jïh Ellen Bull Jonassen lea dejtie jarkoestamme.

36 sæjroeh

ISBN:
Soptsesi veartenisnie ISBN 978-82-92649-14-5

Åasa: kr 79,- /heefte + porto kr 23 + kredittkortavgift kr 3 = kr 105

Golme sjangereheefth åarjelsaemien gïelesne:
Soptsesi veartenisnie ISBN 978-82-92649-14-5
Novella jïh romaane ISBN 978-82-92649-15-2
Lyrihke jïh draama ISBN 978-82-92649-16-9

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.